Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:
Artikel 1 : Identiteit
Artikel 2 : Toepasselijkheid
Artikel 3 : Aanbod
Artikel 3A: Veiligheidswaarschuwing
Artikel 4 : De overeenkomst
Artikel 5 : Prijzen en betalingen
Artikel 6 : Levering, verzending en transportrisico
Artikel 7 : Herroepingsrecht
Artikel 8 : Kosten in geval van herroeping
Artikel 9 : Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 10: Algemene voorwaarden Cursussen
Artikel 11: Privacy
Artikel 12: Copyright
Artikel 13: Accepteren Algemene voorwaarden producten / diensten / cursussen.

Artikel 1 : Identiteit

Naam : KiCoStamps en Creatief
Adres : Burg. Kruijffstraat 67, 2981 AM Ridderkerk
Telefoonnr. : 06-41797574
Emailadres : info@kicostamps.nl
Kvk nr. : 24471055
Btw ind. nr .: NL136496222B01

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elk tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen de consument en KiCoStamps en Creatief.
2.2 Deze voorwaarden op afstand wordt gesloten, worde de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld voordat de overeenkomst gesloten wordt via de webwinkel. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijks is geweest, zal indien de consument die kenbaar maakt KiCoStamps en creatief digitaal toezenden voordat de overeenkomst gesloten is.
2.3 KiCoStamps en Creatief acht zich niet gebonden aan algemene of bijzondere voorwaarden die de consument van toepassing heeft verklaard. Bedoelde voorwaarden worden hierbij van de hand gewezen onder verwijzing van de hier afgedrukte voorwaarden van KiCoStamps en Creatief.
2.4 KiCoStamps en Creatief ook voorwaarden heeft voor cursussen en producten zijn deze items gescheiden onder verschillende artikelen.
2.5 Enige voorwaarden van de afnemer zijn slechts van toepassing voor zover dergelijke voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk door KiCoStamps en Creatief zijn aanvaard. Bij strijdigheid prevaleren de bepalingen van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3. Het aanbod

3.1 Het aanbod is vrijblijvend. KiCoStamps en Creatief is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
3.2 Het aanbod bevat voldoende informatie of foto’s van de aangeboden producten of cursussen. De beschrijving of foto’s zijn voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. KiCoStamps en Creatief gebruikt afbeeldingen die waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en / of cursussen geeft. Bij vergissingen of fouten is KiCoStamps en Creatief hier niet voor aansprakelijk.
3.3 Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
3.4 Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. KiCoStamps en Creatief kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

Artikel 3A. Veiligheidswaarschuwing

Op onze Veiligheidswaarschuwing staat:
Niet geschikt voor kinderen onder de 12 jaar. Kinderen alleen onder toezicht van volwassenen. Let ook op uw huisdieren. Kan kleine onderdelen, giftige stoffen of materialen bevatten.

Deze waarschuwing geldt voor ons gehele assortiment.

Artikel 4. De overeenkomst

4.1 De consument dient via onze webwinkel te bestellen. Doch bij problemen kan de consument dit per email kenbaar maken. KiCoStamps en Creatief neemt hierna contact met de consument op.
4.2 De consument kan kenbaar maken via email als een product die niet in de webwinkel staat besteld dient te worden. KiCoStamps en Creatief neem hierna contact met de consument op.
4.3 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in Artikel 3, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
4.4 Indien de consument het aanbod langs digitale weg heeft aanvaard, bevestigt KiCoStamps en Creatief langs digitale weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Indien dit niet bevestigd wordt door KiCoStamps en Creatief kan de consument de overeenkomst ontbinden.
4.5 KiCoStamps en Creatief behoudt zich het recht voor om diensten te weigeren, klanten te weigeren en te verwijderen uit KiCoStamps en Creatief klanten bestand, inhoud op deze site te wijzigen, verwijderen of om orders te annuleren.
4.6 Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 5. Prijzen en betalingen

5.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en / of cursussen niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
5.2 De in het aanbod van producten of cursussen genoemde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
5.3 Tenzij anders overeengekomen geschieden alle betalingen via vooruitbetaling door middel van een overschrijving op rekening van KiCoStamps en Creatief. Bij vooraf aangegeven kan de consument via Paypal betalen. Hiervoor moet de consument 5% extra kosten betalen. Dit wordt door KiCoStamps en Creatief vooraf doorgegeven via email.
5.4 Bij vooruitbetaling worden de goederen verstuurd zodra het gehele aankoop-bedrag op rekening van KiCoStamps en Creatief staat.
5.5 Het minimale bestelbedrag is € 10,00, bestellingen beneden dit bedrag kunnen niet in behandeling worden genomen.
5.6 De consument verklaart op de hoogte te zijn van het feit dat artikelen die niet op voorraad zijn bijbesteld moeten worden en dat dit geen reden kan zijn om de bestelling te weigeren of annuleren. Van een deellevering wordt een nieuwe bestelling gemaakt. Hiervan kan alleen worden afgeweken na gebruik te maken van het herroepingsrecht.
5.7 De consument en KiCoStamps en Creatief komen nadrukkelijk overeen dat door de elektronische communicatievorm een geldige overeenkomst tot stand is gekomen. Met name het ontbreken van een handtekening doet niet af aan de bindende kracht van het plaatsen van de bestelling.
5.8 De consument is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van zijn/ haar gegevens. Indien de Consument jonger is dan 18 jaar, dan mag de consument alleen bestellen via KiCoStamps en Creatief met toestemming van een ouder, verzorger(ster) of voogd(es).
5.9 Daar de prijzen van het aanbod aan stempels in onze webwinkel in gewicht kunnen verschillen wordt de verzendkosten later berekend. De consument dient te wachten met betalen totdat de consument digitaal een factuur of opgave heeft ontvangen.

Artikel 6: Levering, verzending en transportrisico

6.1 KiCoStamps en Creatief zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten/cursussen.
6.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan KiCoStamps en Creatief kenbaar heeft gemaakt.
6.3 De verzending van goederen geschiedt, indien niet schriftelijk uitdrukkelijk op verzoek van de consument in de bestelling wordt aangegeven. Wordt de zending op door KiCoStamps en Creatief te bepalen wijze verzonden.
6.4 KiCoStamps en Creatief is tot deellevering gerechtigd. Iedere deellevering geldt als afzonderlijke levering. Hiervoor wordt contact opgenomen met de Consument telefonisch of per email.
6.5 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij KiCoStamps en Creatief tot het moment dat een derde partij dit ter handen neemt. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij KiCoStamps en Creatief tot het moment dat de klant een track en trace van derde partij heeft en is bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan KiCoStamps en Creatief bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
6.6 Na betaling worden de goederen indien op voorraad zo spoedig mogelijk doch binnen 7 werkdagen verstuurd.
6.7 Indien de levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal KiCoStamps en Creatief zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Dit wordt door KiCoStamps en Creatief met de consument overlegd. Bij kosten voor retourzending is voor rekening van KiCoStamps en Creatief.
6.8 De termijn welke uit de levertijd voortvloeit strekt er niet toe om KiCoStamps en Creatief in verzuim te doen zijn. Overschrijding van de levertijd, binnen redelijke grenzen door welke oorzaak dan ook, geeft de consument geen recht ontvangst van de goederen te weigeren noch een vergoeding van KiCoStamps en Creatief te eisen.
6.9 De verzend- en administratiekosten zijn afhankelijk van het gewicht van de bestelling. KiCoStamps hanteert de posttarieven van Post NL. Bestellingen boven de € 75,00 worden portvrij aan u verstuurd, met uitzondering van boven 10 kg. gewicht van papier. Dit geldt alleen voor bestellingen binnen Nederland. Bestelling boven de € 75,00 naar het buitenland wordt de verzendkosten met een bedrag van € 5,00 vermindert. De consument moet wachten met betalen totdat de consument digitaal een opgave of factuur heeft ontvangen met verzendkosten.
U kunt ook bij pakketpost kiezen voor een ander vervoersmaatschappij. Dit kunt u vermelden in het vakje commentaar!

Artikel 7. Herroepingsrecht

7.1 Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen deze te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na het ontvangt van het product door de consument of door de consument aangewezen en aan KiCoStamps en Creatief bekend gemaakte vertegenwoordigen.
7.2 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product(en) en de verpakking. De producten mogen in mate uitgepakt worden of gebruikt doch voor zover om te kunnen zien of de consument het wilt behouden. Doch de product(en) moeten in onberispelijke staat zijn en in de originele verpakking te bevinden. Deze moet in verpakte staat weer verkocht kunnen worden. Stempels dienen niet beinkt en afdrukt te worden. Indien de consument van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer te retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
7.3 Wanneer de consument gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan KiCoStamps en Creatief. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het herroepingsformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd. Bv. Door middel van een bewijs van verzending.
7.4 Indien de klant na afloop van punt 7.2 en 7.3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan KiCoStamps en Creatief heeft teruggezonden, is de koop een feit.
Bij levering van diensten of cursussen:
7.5 Bij levering van diensten of cursussen heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgaaf van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van aangaan van de overeenkomst. Doch uitzondering beschreven zie Artikel 10 item 10.4.
7.6 Om gebruik te maken van zijn/ haar herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door KiCoStamps en Creatief bij het aanbod en / of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 8. Kosten in geval van herroeping

8.1 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn/haar rekening.
8.2 Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal KiCoStamps en Creatief dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door KiCoStamps en Creatief of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Dit bewijs dient digitaal overlegd te worden via de email.

Artikel 9. Uitsluiting herroepingsrecht

9.1 KiCoStamps en Creatief kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in 7.2 en 7.3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien KiCoStamps en Creatief dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
9.2 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
A. voor losse kranten en tijdschriften.
9.3 Uitsluiting van herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
A. Betreffende vrijetijdsbesteding (cursussen) te verrichten op een bepaalde dat of tijdens een bepaalde periode.
B. Waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is
verstreken.

Artikel 10. Algemene cursusvoorwaarden:

10.1. Inschrijving
Inschrijving kan door een plaats op de cursusdag te reserveren dit via onze website, De aanmelding staat genoteerd en is definitief na ontvangst van uw betaling voor de cursus. Na ontvangst van de betaling ontvangt de cursist nader bericht van de KiCoStamps en Creatief een week voor aanvang van de Cursus.
10.2. Cursusgeld
Het cursusgeld dient voor aanvang van de cursus volledig voldaan te zijn. Ingeval het cursusgeld niet tijdig of volledig voldaan is, is KiCoStamps en Creatief gerechtigd de cursist van (verdere) deelname aan de cursus uit te sluiten. In geval van niet of onvolledige betaling komen ook alle bijkomende kosten voor rekening van de cursist.
10.3. Cursusmateriaal
Het cursusmateriaal van de cursus waarvoor het cursusgeld is voldaan mag door de cursist behouden worden, maar mag alleen gebruikt worden voor persoonlijk gebruik.
10.4. Opzegging
Opzegging van een cursus dient altijd via een herroepingsformulier zie Artikel 7 item 7.3 te geschieden. Bij opzegging tot 4 weken voor aanvang van de cursus is 50% cursusgeld verschuldigd. Bij opzegging vanaf 2 weken voor aanvang van de cursus is 100% van het cursusgeld verschuldigd. Bij opzegging op of na de aanvangsdatum van de cursus is het cursusgeld ook volledig verschuldigd.
De wederzijdse rechten en verplichtingen eindigen zodra de overeenkomst is ontbonden. Het wegblijven of mondeling opzeggen van een cursus wordt niet aangemerkt als het opzeggen van een cursus. De cursist is in dat geval normaal cursusgeld verschuldigd.
10.5. Annulering
KiCoStamps en Creatief behoudt zich het recht voor de cursus bij onvoldoende belangstelling te annuleren. Ingeval de door KiCoStamps en Creatief geplande cursussen geen doorgang kunnen vinden, kunnen deze in overleg op een ander tijdstip worden ingehaald.
10.6. Huisregels
De cursist is gehouden zich aan de huisregels van KiCoStamps en Creatief te conformeren.
10.7. Aansprakelijkheid
KiCoStamps en Creatief is niet aansprakelijk voor, tijdens of na de cursus zoekgeraakte eigendommen en ongelukken met materialen.

Artikel 11. Conformiteit en Garantie

11.1 De consument is verplicht de geleverde producten onmiddellijk bij levering op transportschade en op manco’s te controleren en bij eventuele schade binnen 24 uur te melden bij KiCoStamps en Creatief.
11.2 Wanneer door KiCoStamps en Creatief verkeerde product(en) zijn verzonden, worden de retoursneringskosten door KiCoStamps en Creatief vergoed mits er vooraf telefonisch of mail contact hierover is geweest tussen de consument en KiCoStamps en Creatief. De te retourneren product(en) dienen zorgvuldig te worden verpakt en binnen 7 dagen te worden verzonden. Bij een verkeerde levering dienen de goederen zich in een perfecte staat en in de originele, afgesloten verpakking te bevinden.


Artikel 12. Privacyverklaring

12.1 Per 25 mei 2018 geldt er een Privacywetgeving waarbij door KiCoStamps en Creatief is vast gelegd hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken en bewaren, deze kunt u nalezen in onze Privacyverklaring.

Artikel 13. Copyright

13.1 Alle stempels op deze website vallen onder het copyright. Dit betekent dat u de stempels uitsluitend kunt gebruiken om met de hand gestempelde kaarten te maken. De afbeeldingen mogen niet elektronisch gekopieerd of afgedrukt worden. Hand gestempelde afdrukken mogen niet verkocht of geruild worden. Met de hand gestempelde kaarten mogen wel verkocht worden.

Artikel 14. Accepteren van algemene voorwaarden producten/cursussen:

14.1 Door het verzenden van een bestelling geeft de klant te kennen onze algemene voorwaarden te hebben gelezen en deze te accepteren.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Gastenboek

  • 01-11-2019 - Goedemorgen Conny,
    Hartelijk dank voor je gezellige mail, de snelle levering...  lees meer
  • 29-10-2019 - Hartelijk dank voor de snelle levering. Deze stempels stonden al...  lees meer
  • 31-07-2019 - Dank je wel voor de bestelling hij is geleverd. lees meer
Plaats een bericht
© 2009 - 2020 KiCoStamps | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Accepteren
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.